Ordningsregler för Älvtomta koloniförening, Örebro

 

Örebro kommun har upplåtit mark till koloniträdgårdsverksamhet för att bereda invånarna i kommunen tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. Den upplåtna marken ska disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön och sköts på ett ur miljösynpunkt ekologiskt riktigt sätt. De som har arrenderätt till kolonilotterna måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och varandra.

 

Dessa ordningsregler har godkänts av Örebro kommun och Älvtomta koloniträdgårdsförening 2019-03-16

 

 • 1 Byggnader och koloniträdgårdslott ska vara uppförd enligt gällande bestämmelser och godkända av styrelsen enligt arrendekontrakt. Byggnader och trädgård skall vårdas väl. Styrelsen gör besiktningar av lotterna. Anmärkningar lämnas skriftligt och skall åtgärdas omgående.

Vid byggnation på lott ska närmsta grannar vidtalas samt ansökan om bygglov lämnas in till styrelsen för godkännande innan byggnation påbörjas. I bygglovsansökan ska ritning över tänkt byggnation bifogas där det tydligt framgår vad som skall byggas samt en planritning över hela lotten.

Medlem äger rätt att på lotten uppföra kolonistuga om högst 20 kvm, uteplats med tak högst 10 kvm samt förråd eller växthus om högst 10 kvm. Sammanlagt byggyta får inte överstiga 40 kvm. Höjden på kolonistugan får vara högst 350 cm. Takutsprång skall harmonisera med övriga byggnader. Byggnader eller staket i rågången är inte tillåtet.

 

 • 2 Kolonilott får hägnas in med max 80 cm högt staket. Spaljé eller häck får vara högst 160 cm och får inte placeras i rågång eller väg.

Alla rågångar ska vara 70 cm breda och hållas fria från växtlighet och ogräs. Varje kolonist har skyldighet att hålla 35 cm av rågången samt grusgångar på allmän väg runt sin lott fria från ogräs eller liknande. Spaljéer och växter ska smälta in i miljön och får inte utgöra hinder för andra på kolonin. Redskapslådor, vattentunnor, kompostgaller och liknande skall hållas vårdade.

 

 • 3 Träd, buskar och andra höga växter ska skötas på ett sådant sätt att de inte skapar problem för omgivande lotter och allmänna vägar.

 

Alla kolonister ska ha en egen fungerande kompost för trädgårdsavfall och jord. Föreningens container kan användas för material som inte är komposterbart, t ex rotgräsavfall.

Mogen frukt, grönsaksavfall samt bär ska i första hand tas om hand av kolonisten i egen regi och då gärna i komposten. Köks- och matavfall får inte läggas i container eller kompost, utan skall läggas i de bruna kompostpåsarna som därefter placeras i de utställda bruna tunnorna.

Restavfall kan paketeras och slängas i de gröna tunnorna på området. Dock skall kolonisten själv ta med all återvinning från området såsom glas, plast, papper, kartong, plåtburkar etc.

Om tunnorna på området är fulla så får kolonisten ansvara för att spara avfallet alternativt se till att ta med det till därför avsedd plats utanför området, ex hemma.

 

Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs. Det gäller även gångar och allmänna utrymmen mellan lotterna. Lotten får inte användas för upplag av skräp.

 

Varje kolonist ska i möjligaste mån undvika gifter och sträva efter att i sin odling använda ekologiskt hållbara växtmedel, jord, färg mm.

 

Bränning av avfall inom koloniområdet eller annan form av öppen eld är förbjudet.
Det är dock tillåtet att grilla med kol i därför avsedda grillar.

 

Ris och större grenar kan kolonist lämna på anvisad plats i nedskurna längder.

Max 40 cm för avfall i container och max 150 cm i rishögen.

 

 • 4 Inför varje säsong skall kolonisten kontrollera att vattenledningarna är täta. Varje lott får ha max 1 vattenpost och den skall finnas utmärk och numrerad enligt kartan över föreningens vattensystem. Samma märkning som finns på egen vattenpost skall finnas på den gemensamma förgreningen, sk spindel, för att man enkelt skall hitta sin anslutning vid eventuella läckage. Kartan skall finnas tillgänglig vid varje stuglott och lämnas över till nästa ägare vid överlåtelse av lotten.

Vid läckor ser man till att stänga av vid egen vattenpost eller spindel och sedan kontaktas styrelsen för information och åtgärd. Reparationer av vattenledningar av egen vattenpost och inom egen lottgräns bekostas och utförs av kolonisten själv. Från spindel till lottgräns bekostas reparationen av föreningen och utförs i samarbete av medlem och föreningen.

Inga egna installationer får ske från föreningens stam- eller grenledningar. Medlem är skyldig att se till att kranarna är stängda då vattning inte sker, liksom att vattenledningarna är ordentligt urtappade inför vintern för att förhindra förfrysning.

 

 

 • 5 Sällskapsdjur får medföras på lotten, men hållas under tillsyn inom den egna lotten så att andra kolonister inte utsätts för obehag. Hund ska hållas kopplad utanför den egna lotten.

 

 • 6 Förhållningsregler inom området.
  All trafik på området med motorfordon är förbjuden. Vid ut- eller inflyttning är bilkörning tillåtet till ett minimum. Vid behov av transport av tyngre gods meddelar man styrelsen för att få tillåtelse. Anledningen är bl. att vattenledningar ligger ytligt och kan bli skadade vilket medför onödiga reparationskostnader för föreningen. Parkering av bil sker utanför området. Parkeringskort till parkering vid grind 4 finns att köpa.

 

 • 7 Som kolonist visar du hänsyn till närliggande bostäder och andra kolonister, speciellt mellan klockan 23.00 och 06.00. Undvik störningar som hög musik och annat som kan upplevas störande för andra kolonister. Hyreslagens regler i § 25 gäller även för koloniområdet. Vid eventuella skador eller olägenheter som uppstår på gemensamma ytor är det alltid du som kolonist som ansvarar för dig och dina gäster.

 

Vid större arrangemang ska styrelsen kontaktas för godkännande. Kolonist kan ansöka om att hyra klubbstugan, kostnad 200 kr/tillfälle.

 • 8 Affischering och skyltning om försäljning av varor eller tjänster får endast ske på den för föreningens medlemmars gemensamma anslagstavla.

Medlem är skyldig att via anslagstavlor och genom styrelsens information via post eller

e-post, hålla sig underrättad om bestämmelser och vad som i övrigt sker inom föreningen.

 

 • 9 Nyckar får endast i undantagsfall lånas ut till annan person och kolonisten är då ansvarig för eventuella skador eller andra olägenheter som kan uppstå i dessa fall. Kolonist har ansvar för att nyckar inte kommer i orätta händer. Förlust av nyckel anmäls till styrelsen och betalas av kolonisten.

 

 

 • 10 Medlem som använder föreningens kärror och verktyg/redskap ska återställa dessa rengjorda och i gott skick. Lånat material ska återställas på avsedd plats när de inte används.

 

Material på allmän plats tillhör föreningen. Medlem måste ha lov från styrelsen för att ta hand om materialet.

 

 • 11 Varje kolonist ansvarar för att teckna försäkringar för sin koloni såsom brandförsäkring och ansvarsförsäkring.

 

 • 12 Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen gett skriftligt medgivande. Medlem har inte heller rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annans lott.

 

Vid överlåtelse/försäljning ska den ordning som styrelsen godkänt följas punkt för punkt. Denna handläggningsordning finns anslaget i klubbstugan och är tillgänglig för alla kolonister.

 

Styrelsen ansvarar för all överlåtelse/försäljning av lotter med tillhörande byggnader. Vid avvikelse från den fastställda handläggningsordningen kommer överlåtelsen ej att godkännas.

 

Medlem äger inte rätt att äga mer än en lott inom området.

 

 • 13 Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.